Minggu, 21 Februari 2016

Guritan : LelimbangMarkus Basuki
LELIMBANG

Juli, wolung puluh lima,
Minangka pambukaning carita,
Winisuda dwija mudha taruna,
daktinggal pawiyatan utama,
daktinggal siti bawera!
Umub dhadhaku makantar,
dimen enggal ngabdi ing Sekolah Dasar,
ndhedher wiji, ngelmu kababar,
minangka guru anyar,
nadyan cekak cingkrang ing bayar!

Juli, sangang puluh lima,
Ngancik gigiring carita,
Sang tumaruna wus palakrama,
nyandhing kenya sulistyeng warna,
sigra peputra triatmaja.
Wuluwetu cupet, gaduk tuna,
sandhang tedha sarwi prasaja,
tan ana palerepan, tan ana palerenan ...
Sanggan  bot sinangga,
ning Gusti tan sare,
gya tebyeng panggodha,
setya tuhu ring bale wisma!

Juli, rong ewu lima,
Manjing telenging carita,
Jagad owah tambah bubrah...
Godha rencana saya ndadra ...
Prasetyaku diorat-arit...
Timbalanku diodhal-adhil...!!
Nanging ...,
panggodha sujud tumungkul,
kapitayan asung kekiyatan, mring kasetyan jati,
setya tuhu mring bale wisma,
setya tuhu mring timbalan, minangka guru!!

Juli, rong ewu limalas,
Srengenge wus gumlewang ...
Saur sembur, cecawis nyapih taruna,
asung sangu mring pra putra,
mrih ngabdi praja, mbangun brayat ageng!
Wis titi wanci nata dhiri,
ngendali hawa nepsu,
sarwi tansah sumujud mring Hyang Gesang!
Sinambi nengga titi wanci,
katimbalan marak dhampar kamulyan,
atur kondur pisungsung gesang :
timbalan minangka GURU!

Malang, 29 Desember 2015Tidak ada komentar:

Posting Komentar