Minggu, 30 November 2014

Guritan : DongakuGuritan  1:
Markus Basuki
DONGAKU

Ngger… angger , pangarep-arepku …
gage, tangia saka turu dawa
waspadakna kanthi weninging ati
jaman owah gingsir mbludak larahan rereged
janma tan aji, bandha diaji-aji
isin wirang wus lampus
agama ageman njaba.
Apa bathari Durga tedhak klawan baju barate?
Apa Hyang Kala nedya nagih sukerta?
Apa iki pratandha pungkase jaman?

Ngger … angger, otot bayuku …
gage, njenggelek lan ngadega
kareben weruh jagad jembar mosak-masik
kareben ngrasa lindhu gedhe gendra.
Genea tan sigra lerep lerem tentrem?
Genea Hyang Wenang kaya tan uninga?
Genea Jawata kaya tanpa daya,
paring tirta katentreman?
Genea … genea??

Ngger … angger, pepudyanku …
gage, jumangkah lan mlayua!
Oyaken playuning jaman
sipat kuping uberen  bantere mimis
sira mesthi bisa, sira mesthi digdaya …!
Delengen, ibu pertiwi jumurung nyengkuyung
bandha bandhu sugih brewu.
Iku kabeh duwekmu!

Ngger … angger, sang sinatriya …
delengen bang-bang wetan wus miyak
jabang bagaskara anyar mecungul sumringah
nggusah mengsah pepeteng jagad!
Ngasta gandhewa ajemparing adil
pratandha jaman anyar wus kababar
pratandha urip anyar wus kawuwus.
Iku kabeh duwekmu!

Ngger … angger, pangreh jaman kencana …
jangkahmu isih dawa
wawasanmu tambah amba
jamanmu jaman kencana
tumuju satus taun bangsa mardika.
Ing bening weninging cipta, ana swara telenging rasa:
Wus titi wanci, wus titi mangsa
kita dadya bangsa kencana …!!
Iku kabeh duwekmu!
Dongaku …!!

Malang, 18 Desember  2013
Guritan  2 :

Markus Basuki
ING DINA WIYOSAN DALEM


Ing dina wiyosan Dalem,
Udan nggrejih awan bengi,
Dalan mblekuk , blethok kandel theklek nggedibel
Ijo royo-royo tetanduran tumata
Ayem tentrem ingati sumunar
Kidung pepudyan kumelun dupa
Wiyosan Dalem ndhedhes ing manah prasaja.
Ngger, iki mung gegambaran kapanging ati
Sang Nata tedhak  sunyata
Ing dina wiyosan Dalem,
Udan nggrejih awan bengi,
Dalan amba kebak janma,
gerenging  raja matumpakan gilir gumanti
gendhing tembang tan kendel mungel
priya wanita sulistya ing warna
busana gumebyar pindha kartika
kaya tan ana rubeda ing ati.
Nanging ngger, genea atimu goreh?
Genea atimu kothong??

Ing dina wiyosan Dalem,
Udan nggrejih awan bengi,
Kabeh wus sumadya
Mapag Sang Narendra!
Nanging, endi cahya-Ne?
Endi gebyar-E?
Ngger, jebul kabeh suwung!
Uripku suwung …
Sepi mamring pasamuwanku!

Ing dina wiyosan Dalem,
Udan nggrejih awan bengi,
Kalen kali luber warih!
Papan dunung teles kebes!
Bandha kanyut katut banyu butheg.
Ngisor kreteg saya mamring
Janma linggih sedheku …
Adhem atis makikliken …
Tanpa tangis, tanpa supata!
Nanging, genea atiku bungah??
Genea atiku kebak kidung??
Ngger, delengen premati
Sang Pamarta lenggah sinewaka!!

Malang,  Desember  2014
Guritan 3 :
Markus Basuki
BRAHALA ANYAR*)

Donya tanpa daya
ngendheg lakuning jantra
Kadya sewu gara-gara, horeg, lir lindhu sasra
Mbokmenawa, pethite Hywang Hanantaboga
tan kuwawa nyangga
bantere owah-owahan

Iki dudu jaman Kalabendu
Uga dudu jaman kamardikan
Iki jaman reja mulya
Janma dadya raja
Ngratoni jagad raya

Nanging, geneya …
Ati garing jiwa suwung?
Guyup rukun ayem tentrem tan ana
Tata karma suba sita saya langka
Rasa dosa isin wirang ilang musna!

Waspadakna …
Donya ana regeman gegem
Adoh tan adoh, cedhak tan cedhak
Kadang dadya mengsah, mungsuh kadi sadulur
Wasis pinter wus kablinger!

Nanging, kaki nini …
Ywa cilik atimu, aja ciyut nalarmu!
Ing kene sawah tegalku, iki jejibahanku!
Guru …
Panjer, punjeran, paugeran satuhu!
Iki timbalanku, iki otot bayuku!
Ngerksa jiwa-jiwa generasi anyar,
Generasi kencana!
Aja nganti …
jaman maju  … dadi brahala …!!

Malang, 28 Desember 2013

*) Puisi ini memenangkan lomba Puisi Jawa HUT yayasan Karmel 2014 (juara I).
Tidak ada komentar:

Posting Komentar